Fundusze Europejskie

Rada Rodziców

Rada Rodziców przedszkola jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu każdego oddziału wybranym w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

Wszelkie spory zaistniałe w placówce powołane organy rozwiązują w drodze negocjacji. W przypadku braku porozumienia między organami o zaistniałym sporze powiadomiony zostaje organ prowadzący placówkę i nadzorujący. Rozstrzygnięcie organu nadzorującego jest ostateczne.

Skład Rady Rodziców 2021/20202

  • Przewodnicząca rady - Marta Naremska
  • Z-ca przewodniczącej - Agnieszka Jabłońska
  • Skarbnik - Agnieszka Plesowicz
  • Komisja rewizyjna - Katarzyna Mierzwiak - Kamińska, Anna Lisiecka
  • Sekretarz - Ewa Jurzyk - Nowocień
  • Członek - Leszczyna Ilona
do góry