Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Rodziców/Regulamin dyżuru wakacyjnego

Regulamin dyżuru wakacyjnego

 

 

                                                                                                                                                      Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 7/2022 z dnia 24.05.2022 

Dyrektora Przedszkola nr 6 w Oleśnicy

 

 

REGULAMIN

dyżuru wakacyjnego

 Przedszkola nr 6 w Oleśnicy

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. ( t. j. Dz. U z 2021 r. poz. 1082 z zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28.02.2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502 ze zm.)
 • Uchwała nr XXXIX/343/2017 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, w prowadzonych przez Gminę Miasto Oleśnica publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, zmieniona Uchwałą nr XLII/373/2018 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 marca 2018 r, która została zmieniona Uchwałą nr VIII/81/2019 Rady Miasta Oleśnica z dnia 31 maja 2019 r.
 • Zarządzenie nr 123/VIII/2022Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 23.05.2022 r. w sprawie ustalenia terminów przerw w funkcjonowaniu przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica w roku szkolnym 2021/2022

§ 1

 1. Przedszkola publiczne w Oleśnicy (dalej: „Przedszkola”) funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną ustaloną przez Burmistrza Oleśnicy na dany rok szkolny, umożliwiającą:
 1. wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego, którego wymiar określa  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. j. Dz.U z 2021 r. poz. 1762 z zm.),
 2. przeprowadzenie prac remontowych.
 1. Przedszkola w Oleśnicy pełnią w okresie wakacyjnym dyżury, aby zapewnić dzieciom w czasie przerwy wakacyjnej Przedszkola miejsce w innym Przedszkolu. Liczba miejsc zależy od możliwości technicznych i organizacyjnych placówki. 
 2. W roku 2022 ustalono następujące terminy przerw wakacyjnych:
 • Przedszkole nr 1 - od 01 do 31 sierpnia 2022 r.
 • Przedszkole nr 3 - od 01 do 31 lipca 2022 r.
 • Przedszkole nr 4 - od 01 do 31 lipca 2022 r.
 • Przedszkole nr 6 - od 01 do 31 sierpnia 2022 r.
 • Przedszkole nr 2 w ZSP - od 01 do 31 lipca 2022 r.
 • Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 - 01 do 31 sierpnia 2022 r.

§ 2

 1. Dyrektor  Przedszkola nr 6 w Oleśnicy informuje rodziców o terminie przerwy wakacyjnej oraz zasadach i terminach składania Kart zgłoszeń dziecka na dyżur wakacyjny.
 2. Ilość miejsc na dyżur określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając realne możliwości organizacyjne przedszkola.
 3. Liczba miejsc na dyżur jest ograniczona.
 4. Na dyżur wakacyjny organizowany przez przedszkole mogą zapisać się tylko dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica.
 5. Z dyżuru mogą korzystać tylko te dzieci, które uczęszczały do przedszkola w roku szkolnym poprzedzającym dyżur wakacyjny.
 6. Okres dyżuru wakacyjnego nie jest okresem adaptacji dzieci, które będą uczęszczały do przedszkola od 1 września danego roku. 

 § 3

 1. Przedszkole dyżurujące, w pierwszej kolejności organizuje opiekę dla dzieci z danego przedszkola oraz w miarę posiadanych miejsc, dla dzieci uczęszczających do pozostałych publicznych przedszkoli, które mają w tym czasie przerwę wakacyjną.
 2. Przyjęty harmonogram dyżurów Przeszkoli nr 1,2,3,4,6 i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 stanowiący załącznik do regulaminu, przewiduje w wyjątkowych sytuacjach przyjmowanie na okres dyżuru wakacyjnego:
 • dzieci z Przedszkola nr 1 do Przedszkola nr 3,
 • dzieci z Przedszkola nr 3 do Przedszkola nr 1,
 • dzieci z Przedszkola nr 4 do Przedszkola nr 6,
 • dzieci z Przedszkola nr 6 do Przedszkola nr 4,
 • dzieci z Przedszkola nr 2 do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2  
 • dzieci z oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 do Przedszkola nr 2
 1. Opieka w miesiącach wakacyjnych dla dzieci uczęszczających do Przedszkola, które z uwagi na przerwę wakacyjną nie prowadzi działalności, organizowana jest tylko dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują i pracodawca potwierdzi brak możliwości wykorzystania urlopu przez rodzica w okresie przerwy wakacyjnej placówki.
 2. Dyrektor przedszkola, w uzasadnionych sytuacjach losowych, może do przedszkola dyżurującego zakwalifikować dziecko, którego rodzice nie pracują.
 3. Przyjęcie na dyżur wakacyjny dziecka, które zostało zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu, może nastąpić w przypadku wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora przedszkola dyżurującego.
 4. W przypadku wyczerpania miejsc na dyżur wakacyjny przedszkole dyżurujące przyjmuje „Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” i wpisuje dziecko na listę rezerwową.
 5. Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny z listy rezerwowej następuje na zwolnione miejsce.

 § 4

 

 1. Terminy zapisów na dyżur wakacyjny do Przedszkola nr 6 w Oleśnicy określa Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 1. O objęciu dziecka dyżurem wakacyjnym decyduje:
 • deklaracja pobytu dziecka w przedszkolu powyżej pięciu  godzin dziennie,
 • oboje rodzice pracują,
 • potwierdzenie pracodawcy o  braku możliwości wykorzystania urlopu przez rodzica w okresie przerwy wakacyjnej placówki
 • wywiązywanie się z obowiązków rodzica wobec przedszkola (terminowość wnoszenia opłat, brak zaległości).

  3.Liczba miejsc w okresie dyżuru wakacyjnego w:

 • Przedszkolu nr 1 w Oleśnicy wynosi max 100 miejsc (4 oddziały po 25 dzieci).
 • Przedszkolu Nr 2 w Oleśnicy wynosi max 125 (5 oddziałów po 25 dzieci)
 • Przedszkolu nr 3 w Oleśnicy wynosi max 100 miejsc (4 oddziały po 25 dzieci).
 • Przedszkolu nr 4 w Oleśnicy wynosi max 100 miejsc (4 oddziały po 25 dzieci)
 •  Przedszkolu nr 6 w Oleśnicy wynosi max 125 miejsc (5 oddziałów po 25 dzieci).
 • Oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 max 75 miejsc (3 oddziały po 25 dzieci )

4. Liczba wychowanków w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci 

§ 5

1. Podstawą zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny do przedszkola jest;               

 • prawidłowo wypełniona i złożona w terminie " Karta zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny”, (Załącznik nr 2 do Regulaminu)
 • przedłożenie Zaświadczenia z zakładu pracy o braku możliwości skorzystaniu z urlopuw okresie dyżuru.                                   

2. Kartę zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny pobiera się w placówce macierzystej, do której uczęszcza dziecko lub ze strony internetowej przedszkola.                                                                                                                                                 

 3. Wypełnioną prawidłowo Kartę zgłoszenia wraz z zaświadczeniem z zakładu pracy o braku możliwości skorzystania z urlopu wypoczynkowego w okresie dyżuru wakacyjnego pełnionego przez przedszkole rodzic składa w macierzystej placówce /przedszkolu/

 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 7: 30 do 15:30,
 • w ostatnim dniu zgłoszeń do godz. 12.00.                                                                                                                                   

4. Wpływające do przedszkola wnioski są rejestrowane, co Rodzic /opiekun prawny potwierdza własnoręcznym podpisem, / Załącznik nr 3 do Regulaminu/. 

5. Rodzice dzieci objętych dyżurem mają obowiązek:

 • złożenia wymaganych zgód i oświadczeń,
 • przestrzegać zasad ustalonych w przedszkolu dotyczących opłat za korzystanie  z usług przedszkola, a także dotyczących przyprowadzania dzieci w terminie nie zakłócającym wydawania posiłków tj. do godziny 8.30.
 • wniesienia opłat za korzystanie z usług przedszkola ( opłaty za pobyt oraz żywienie) w terminie do 15 miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, z który następuje rozliczenie (po zakończeniu dyżuru) zgodnie z wystawionym dokumentem i na wskazany w nim numer konta bankowego przedszkola.
 • pobrać kartę do systemu ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu (dla dzieci uczęszczających do innych przedszkoli), karta podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu dziecka w przedszkolu.
 • określenia dokładnego terminu pobytu dziecka w przedszkolu w miesiącu, w którym przedszkole macierzyste dziecka pełni dyżur wakacyjny.
 • określenia dokładnego terminu pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym, gdy przedszkole macierzyste będzie miało przerwę wakacyjną.                                                                                                                                                                         

 

    § 6

1. W okresie trwania dyżuru wakacyjnego opłaty za Przedszkole nr 1,3,4,6 pobierane są takiej samej wysokości jak w miesiącach nie wakacyjnych i wynoszą:

 • 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia usług wykraczających poza podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • 7,00 zł dzienna stawka żywieniowa.       

2.Przedszkole nr 2 i oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 pobiera opłaty na zasadach obowiązujących w danych placówkach.                                                                                                                                                                                     

3. Zasady wnoszenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu dyżurującym oraz zgłaszanie nieobecności dziecka w przedszkolu określa szczegółowo Regulamin pobierania opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu nr 6 w Oleśnicy, który dostępny jest na stronie  internetowej przedszkola https://p6.zosolesnica.pl/                                                                                                        

  4. Rodzice, którzy korzystają ze zniżki w opłatach z tytułu wielodzietności w placówce macierzystej zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wielodzietności również  w przedszkolu dyżurującym.                                                                                         

 § 7

W czasie dyżuru wakacyjnego ze względu na bezpieczeństwo dzieci nauczyciele mają prawo prosić osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości   i zweryfikowanie danych ze złożonym upoważnieniem i kartą zgłoszenia  dziecka.                                                                                                                                                                               

     § 8

 1. Dokumentacja zgromadzona w czasie dyżuru wakacyjnego przechowywana jest w sekretariacie Przedszkola.
 2. Dane osobowe zgromadzone na potrzeby dyżuru wakacyjnego wraz z dokumentacją przechowywane są przez okres jednego roku.                                                                                                                                                                             

 § 9

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Statucie przedszkola oraz innych obowiązujących na placówce regulaminach.
 2. Harmonogram dyżurów wakacyjnych Przeszkoli ustalono w uzgodnieniu z organem prowadzącym Przedszkola, do którego za pośrednictwem Zespołu Oświaty Samorządowej w Oleśnicy można kierować ewentualne zastrzeżenia, co do realizacji dyżurów.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  § 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 maja 2022r.                              

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
docx 2022-05-24 Zał 2 do Regulaminu dyżuru wakacyjnego .docx
ilość pobrań: 64
Zał 2 do Regulaminu dyżuru wakacyjnego .docx 16.66KB -
docx 2022-05-26 Zał 1 do Regulaminu dyżuru wakacyjnego - informacja.docx
ilość pobrań: 36
Zał 1 do Regulaminu dyżuru wakacyjnego - informacja.docx 14.04KB -
do góry