Fundusze Europejskie
Strona główna/Dla Rodziców/Procedury COVID 19

Procedury COVID 19

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Dyrektora Nr 9/2021

 z dnia 26.08.2021 r.

 

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród dzieci, rodziców i pracowników Przedszkola Nr 6 w Oleśnicy  w trakcie prowadzonych w przedszkolu zajęć

 § 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej z 19 listopada 2020 r.                                                                                           https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3—v-aktualizacja
 2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych  i opiekuńczych.

 § 2

Organizacja pracy placówki

 

 1. Przedszkole czynne będzie w godzinach od 6 00 do 17 00
 2. Grupy mogą liczyć maksymalnie 25 dzieci, przy czym powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza niż 1,5 m 2.
 3. Do placówki wstęp mają wyłącznie dzieci, jeden rodzic/opiekun i pracownicy przedszkola- kategoryczny zakaz wstępu do placówki osób trzecich (za wyjątkiem dostawców towaru i usług).
 4. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego - wietrzenie sal odbywać się będzie, co godzinę, także w trakcie zabaw i zajęć.
 5. W zależności od warunków pogodowych  dzieci będą korzystały z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkola lub wychodziły poza teren placówki na spacery/wycieczki będące realizacją treści podstawy programowej z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i wymaganej odległości od osób trzecich.Wymagany odpowiedni ubiór dziecka /nakrycie głowy, odpowiednie obuwie /
 6. Wszelkie ubrania, obuwie zamienne, chusteczki, bieliznę należy dostarczać i przekazać pracownikowi lub nauczycielowi grupy w  zamkniętym i podpisanym worku.
 7. Wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek, książek, żywności  i innych przedmiotów z domu do placówki.
 8. Dezynfekcja rąk dzieci w przedszkolu odbywa się wyłącznie przy użyciu mydła i ciepłej wody. Dzieci korzystają z ręczników papierowych.
 9. Dzieci przebywają w przedszkolu bez maseczek ochronnych, pracownicy podejmują indywidualnie decyzję w tym zakresie.
 10. Rodzic/opiekun przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na wyrywkowy pomiar temperatury u dziecka  oraz  jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
 11. Dzieci z temperaturą powyżej 37 stopni Celsjusza nie beda przyjete do przedszkola.
 12. Placówka zapewnia niezbędne środki bezpieczeństwa, jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażeń.           

 § 3

Żywienie

 1. Posiłki dla dzieci będą przygotowywane w kuchni przedszkolnej/ tak jak dotychczas/
 2. Posiłki spożywane będą w sali przedszkolnej z użyciem talerzy i sztućców wielokrotnego użytku.
 3. Brudne naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu w temperaturze, co najmniej 60 °C lub wyparzane.
 4. Wodę oraz inne napoje podaje dzieciom sprawujący nad nimi opiekę nauczyciel.
 5. Przed i po każdym posiłku blaty stołów i oparcia krzeseł są dezynfekowane przez personel sprzątający.
 6. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi i z opiekunami grup.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 § 4

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci

 1. Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego - bez objawów chorobowych.
 2. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola tylko osoby zdrowe.
 3. Rodzic ma obowiązek posiadania maski ochronnej.
 4. Przed wejściem do przedszkola każda dorosła osoba obowiązkowo dezynfekuje ręce.
 5. Rodzic zobowiązany jest zaopatrzyć swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas wejścia do placówki i sali zajęć.
 6. Do przedszkola dziecko przyrowadza  i odbiera jeden rodzic/ opiekun, z zachowaniem bezpiecznej odległości od innych.
 7. Rodzic musi liczyć się z wydłużeniem czasu przyjmowania i odbierania dziecka  z przedszkola, ze względu na stosowane procedury. Nie tłoczymy się, nie pozwalamy dzieciom na bieganie.
 8. Jeśli w trakcie przyprowadzania i odbierania dziecka wytworzy się "tłok', należywstrzymać się z wejściem do szatni, zachować odstęp 1,5 m - 2 m od innych dzieci i rodziców.
 9. Rodzic/opiekun odprowadzający dziecko wchodzi do przestrzeni wspólnej przedszkola - hol;
 • rozbiera dziecko z odzieży wierzchniej,
 • odbija kartę
 • następnie przechodzi do szatni dla dzieci, gdzie zmienia dziecku obuwie  i odwiesza jego rzeczy do szafki
 • zaprowadza dziecko do sali zajęć/przekazuje nauczycielowi/
 1. Rodzic/opiekun, po odprowadzeniu dziecka do sali wychodzi wyjściem głównym.
 2. Aby odebrać dziecko z przedszkola rodzic/opiekun;
 • wchodzi wejściem głównym,
 • udaje się do sali i odbiera dziecko
 • schodzi do szatni, zakłada dziecku obuwie, zabiera rzeczy
 • przechodzi do holu gdzie ubiera dziecko,
 • odbija kartę
 • wychodzi wejściem głównym
 1. Kontakt rodzica z nauczycielem podczas przyprowadzania i odbierania dziecka powinien być ograniczony do minimum, tak, aby nie tworzyć „kolejek”
 2. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka z przedszkola.
 3. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, rodzic zobowiązany jest przekazać dyrektorowi lub nauczycielowi istotne informacje  o stanie zdrowia dziecka oraz co najmniej dwa sposoby skutecznego kontaktu (telefony, maile itp.).
 4. Wszelkie informacje o dziecku, zapytania należy kierować do nauczyciela drogą mailową przez e- dziennik lub telefonicznie poprzez pracowników administracji przedszkola - 713143272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 § 

Inne czynności organizacyjne i higieniczno-sanitarne

 1. W miarę możliwości jedna grupa dzieci powinna przebywać w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, stali opiekunowie, którzy między sobą powinni zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 metra.
 3. Nie organizuje się zajęć z udziałem osób trzecich, niebędących nauczycielami przedszkola.
 4. Z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi usunięte są zabawki, przedmioty  i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane - ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.
 5. Nauczyciele, co najmniej raz dziennie, przypominają dzieciom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk - zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem oraz po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, przeprowadzają pokaz mycia rąk.
 6. Należy zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 7. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszczone są instrukcje dotyczące zasad prawidłowego mycia rąk.
 8. Urządzenia, z których korzystają dzieci na placu zabaw są dezynfekowane.
 9. Zabrania się korzystania z placu zabaw przez osoby trzecie.
 10. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemników z płynem dezynfekującym i uzupełniania go w razie potrzeby.
 11. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza;
 • dezynfekcja w placówce prowadzona jest w godzinach od 7 00 do 16 30,
 • czyszczenia i dezynfekowania ciągów komunikacyjnych,
 • dezynfekowania, co najmniej dwa razy dziennie powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniach,
 • wymiany worków w koszach na śmieci, opróżniania koszy oraz ich mycie i dezynfekcja.
 • przeprowadzone czyszczenie i dezynfekcję należy odnotować w Karcie kontroli prac porządkowych.
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 2. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).
 3. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku jak: termometry, fartuchy i inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 4. Przy organizacji żywienia (kuchnia) obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa, odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, należy szczególnie zwracać uwagę na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych i sztućców.
 5. Do pracy przychodzą jedynie osoby zdrowe bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i pozostać w domu.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 § 6

Kontakt z osobami trzecimi

 1. Do odwołania należy ograniczyć do niezbędnego minimum bezpośredni kontakt z osobami trzecimi
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcami bądź kurierem, pracownik przedszkola powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości, co najmniej 2 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej - rękawiczek oraz maseczki ochronnej.
 3. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.
 4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce, w przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane.
 5. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.
 6. W przypadku odbioru towaru /artykuły do przygotowania posiłków/należy upewnić się, że pojemniki transportowe były w dobrym stanie i nieuszkodzone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 § 7

Pozostałe regulacje

 1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą przekazywane rodzicom poprzez e -dziennik, a w przypadku braku kontaktu poprzez wiadomości SMS na podany przez rodzica numer telefonu komórkowego.
 2. W przedszkolu na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.
 3. procedura w zalezności od sytuacji może być modyfikowana.
 4. Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników przedszkola oraz rodziców  i opiekunów prawnych dzieci.
 5. Procedura opublikowana została na stronie przedszkola p6.zosolesnica.pl

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
docx 2021-09-13 Oświadczenie rodzica.docx
ilość pobrań: 17
Oświadczenie rodzica.docx 17.52KB -
docx 2021-09-13 Zgoda na pomiar temperatury.docx
ilość pobrań: 16
Zgoda na pomiar temperatury.docx 21.25KB -
do góry